♥ ›› ONLINE školy pre Vás

Obchodné podmienky

St, 06/01/2016 - 18:23 -- SHOP CEZ OKNO

Prevádzkovateľ projektu SHOP CEZ OKNO a dodávateľ tovaru objednaného na subdoméne TVORCOVIA.unas.click (predajca):

Miroslav Zachar PRVÁ INTERNETOVÁ
Majakovského 4485/1
036 01 Martin
IČO: 33303746
DIČ: 1032757286
IBAN: SK5283300000002401591699
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX
Nie je platcom DPH
Okresný úrad Martin
Číslo živnostenského registra: 611-6399
 

Nákup cez internet (bez kamennej predajne)

Platba vopred na účet, alebo v hotovosti v Martine (potrebné dohodnúť vopred)

Možné prevzatie osobne v Martine

GDPR

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Osobné údaje, spracúvané z dôvodu objednávky budú uchovávané v našej firme 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje získané cez kontaktný formulár na týchto stránkach spracovávame počas poskytovania informácií a počas ďalšej komunikácie súvisiacej so správou odoslanou cez kontaktný formulár.

Všetky údaje získané od zákazníkov sa využívajú výhradne na účely, na ktoré boli poskytnuté. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám. Výnimkou sú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný pre doručenie tovaru.

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby, je:
Miroslav Zachar PRVÁ INTERNETOVÁ
Majakovského 4485/1
036 01 Martin
IČO: 33303746
DIČ: 1032757286
(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z.“). Od 25.5.2018 sa bude Prevádzkovateľ namiesto zákona č. 122/2013 Z.z. riadiť pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a a doplnení niektorých zákonov.

Účely a právny základ spracovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelu a obchodných podmienok.

Prevádzkovateľ spracováva za účelom:

Komentáre

Keď návštevník portálu SHOP CEZ OKNO zanechá komentár, zhromažďujú sa všetky vložené dáta a tiež IP adresa návštevníka. Dáta sa uchovávajú na dobu neurčitú. Neposkytujeme ich žiadnym tretím stranám a na Vašu žiadosť budú vymazané. To však nezahŕňa údaje, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Údaje pre newsletter

Prihlásením sa na odoberanie týždenníka SHOP CEZ OKNO vyjadrujete súhlas so zasielaním noviniek na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. SHOP CEZ OKNO spracováva osobné údaje výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelu. Pri prihlásení do nášho týždenníka cez verejnú službu www.mailchimp.com budú Vaše údaje použité len na zasielanie e-mailu o novinkách portálu. Spracovanie je na základe Vášho súhlasu. Použitie údajov končí Vašim odhlásením sa z odoberania týždenníka. Odhlásenie môžete vykonať kedykoľvek, a to buď prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu: shop@cez-okno.net alebo prostredníctvom internetového odkazu, ktorý je obsiahnutý v týždenníku a slúži na tento účel. V prípade otázok nás prosím kontaktujte.

Údaje pre zákaznícky účet a marketingové účely

Pri zriadení zákazníckeho účtu prostredníctvom funkcie „registrácia zákazníka“ budú vaše údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa a e-mailová adresa, telefónne číslo - uložené v zákazníckej databáze Prevádzkovateľa. Spracovanie je na základe Vášho súhlasu. Ako zákazník ste oprávnený kedykoľvek požadovať vymazanie a likvidáciu zákazníckych údajov a zákazníckeho účtu.

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a/alebo na uplatnenie právneho nároku.

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje najneskôr do ukončenia, v prípade ak dotknutá osoba nevyužije svoje právo odvolať súhlas so spracovaním osobného údaju skôr.

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje najneskôr dovtedy, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa osobitného predpisu.

Identifikácia príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ nie je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb žiadnym tretím stranám s výnimkou Sprostredkovateľa.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
- 123Kurier, s. r. o., Tomanoczyho 378, 02743 Nižná, IČO: 46598863, DIČ: 2023488610, IČ DPH: SK2023488610
- Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa. Vložka č. 803/S-Zbl

Práva dotknutých osôb:

Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá osoba súhlas kedykoľvek odvolať na nižšie uvedenej emailovej adresa. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol predtým daný pred jeho odvolaním, Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese shop@cez-okno.net alebo písomne na adresu sídla.

Dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú. Za účelom zabezpečenia presnosti osobných údajov dotknutej osoby, je každá dotknutá osoba povinná oznámiť presné a pravdivé osobné údaje a všetky zmeny osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a na základe zmlúv alebo súhlasu dotknutej osoby a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmieme mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak došlo k porušeniu zákona, alebo na základe odvolania súhlas alebo ak skončil účel spracovania alebo po uplynutí času uchovania osobných údajov.

Právo na likvidáciu osobných údajov neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov potrebné na:

- uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
- uplatnenie práva na informácie,
- plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,
- uplatnenie právneho nároku na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane - osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pri podozrení že sa osobne údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Dotknutá osoba môže prípadné pripomienky, otázky, podnety a dotazy adresovať Prevádzkovateľovi osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: shop@cez-okno.net alebo písomne na adrese:
Miroslav Zachar
Majakovského 4485/1
036 01 Martin

COOKIES

Používanie cookies

Jednotlivé stránky TVORCOVIA.unas.click používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok TVORCOVIA.unas.click vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookies, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomocníkovi každého priehliadača.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka vo Vašom prehliadači. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodné cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále zlepšovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé súbory cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť plnohodnotnú funkcionalitu našich stránok.

Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť plnohodnotnú funkcionalitu našich stránok.

Funkčné súbory cookie

Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a pod., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

Reklamné súbory cookies

Reklamné súbory cookies môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené Vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o Vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie Vašej opätovnej návštevy našich webových stránok. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počet zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

Súbory cookies tretích strán

Na stránkach TVORCOVIA.unas.click sa nachádzajú aj prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole prevádzkovateľa TVORCOVIA.unas.click. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ stránok TVORCOVIA.unas.click nemá kontrolu nad ukladaním týchto údajov, ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb na ich webových stránkach.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Cookies, ktoré sa na webových stránkach TVORCOVIA.unas.click používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v ponuke pomocníka každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte.
Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na využívanie niektorých funkcií našich webových stránok.

Nákupom v tomto internetovom obchode klient (zákazník, spotrebiteľ) súhlasí (súhlas vyjadruje pri objednávke, inak nie je možné tovar objednať) so všetkými nižšie uvedenými obchodnými podmienkami:

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi dodávateľom a klientom.
1.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne vykonať zmeny obchodných podmienok zverejnením na tejto stránke.
1.3. Táto dohoda má prednosť pred inými dokumentmi.

Internetový obchod
2.1. Internetový obchod je určený predaj tovaru cez internet.
2.2. Internetový obchod nenesie zodpovednosť za spoľahlivosť informácií poskytnutých klientom pri objednávke.

Klient (zákazník, spotrebiteľ)
3.1. Klient je občan, ktorý v internetovom obchode vydal príkaz na nákup v súlade s obchodnými podmienkami.
3.2. Klient nesie zodpovednosť za spoľahlivosť údajov poskytnutých pri objednávke.

Prístup k informáciám o klientovi
4.1. Informácie poskytnuté klientom pri objednávke sú dôverné.
4.2. Internetový obchod využíva údaje o klientovi výlučne na účely zrealizovania objednávky vykonanej na subdoméne TVORCOVIA.unas.click

Zmluva o kúpe a predaji
5.1. Klient je pri objednávke povinný poskytnúť o sebe pravdivé informácie.
5.2. Vôľa klienta sa vykonáva prostredníctvom zadania zodpovedajúcich údajov do objednávkového formulára v internetovom obchode a prijatí verejnej ponuky internetového obchodu (t.j. platba zo strany klienta na základe ním vystavenej objednávky).

Všeobecné ustanovenia
1.1. Táto dohoda je verejná ponuka a obsahuje všetky základné podmienky kúpy a predaja prostredníctvom internetového obchodu.
1.2. V prípade prijatia podmienok tejto dohody (t.j. verejnej ponuky internetového obchodu), sa stáva návštevník stránok klientom. Prijatie znamená, že klient objednávku uhradil v 100% miere.

Termíny a definície
2.1. „Tovar“ - výrobok ponúkaný na predaj v internetovom obchode na subdoméne TVORCOVIA.unas.click
2.2. „Internetový obchod“ - miesto predávajúceho určené na uzatváranie zmlúv nákupu a predaja na základe oboznámenia sa klienta s ponukou prostredníctvom internetu.

Podmienky dohody
3.1. Predávajúci sa zaväzuje previesť do vlastníctva klienta uhradený tovar, a klient sa zaväzuje prevziať tovar v súlade s dohodou a obchodnými podmienkami.

Spôsob objednávky a doručenia
4.1. Celková suma objednávky sa skladá z ceny tovaru uvedenej v internetovom obchode, poštovného a balného.
4.2. Klient zaplatí objednávku vopred na účet predajcu, alebo v hotovosti v Martine (potrebné dohodnúť vopred).
4.3. Celkový termín dodania tovaru závisí od dostupnosti (klient o nej bude informovaný e-mailom).
4.4. Tovar bude dodaný na adresu uvedenú klientom pri objednávke.
4.5. Tovar je možné prevziať i osobne v Martine (poštovné sa neplatí).

Pri prvom nákupe v internetovom obchode na subdoméne TVORCOVIA.unas.click je potrebné vyplniť formulár, ktorý obsahuje údaje nevyhnutné pre vybavenie Vašej objednávky. O vytvorení účtu budete informovaný mailom, ktorý obsahuje Vaše užívateľské meno a heslo. Pridelené meno a heslo si môžete zmeniť. Tovar bude poslaný na adresu zadanú pri registrácii. Ak chcete aby bol tovar doručený na inú adresu, zadajte ju. Registrácia v internetovom obchode musí obsahovať pravdivé údaje potrebné pre vybavenie objednávky.

Ceny

Všetky ceny tovaru a služieb tu uvádzané sú konečné. Prípadné akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob.

Objednávanie tovaru

V úvodnej časti internetového obchodu si vyberte kategóriu tovaru, ktorý chcete nakupovať. Pri kúpe tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s nápisom „pridať do košíka“ a tovar bude vložený do virtuálneho nákupného košíka. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude Vaša objednávka archivovaná. V súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z. informujeme o povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočné plnenie služby.

Spôsob platby a dodania tovaru

● Platba vopred na účet – možné prevzatie osobne v Martine (záujem sa vpisuje do poznámky pri objednávke)

Mailom pošleme Výzvu k platbe so všetkými potrebnými údajmi.

Faktúru ako daňový doklad posielame e-mailom alebo dodáme pri prevzatí tovaru.

● Platba v hotovosti v Martine – možné prevzatie osobne v Martine (záujem sa vpisuje do poznámky pri objednávke)

Doklad o úhrade posielame e-mailom alebo ako bloček, podľa želania klienta.

Tovar posielame poštou, alebo kuriérom, formou listu či balíku. Vo výnimočných prípadoch, keď tovar nie je možné dodať v bežných dodacích lehotách, sa termín dodania určí individuálne po dohode so zákazníkom. Ak nie je uvedené inak, k cene tovaru sa pripočítava poštovné a balné druhu a formy zásielky. Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 17 dní po našom e-maili o expedícii, kontaktujte prosím svoju dodaciu poštu aj nás.

Poštovné a balné

1. Poštovné je podľa platného cenníka 123Kurier, s. r. o. « (Balné závisí od druhu zásielky)
2. Poštovné je podľa platného cenníka Slovenskej pošty « (Balné závisí od druhu zásielky)

Záručná doba a reklamácia tovaru

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Nenesieme zodpovednosť za:
- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom
- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
- poškodenie zavinené doručovateľom

Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte! Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu shop@cez-okno.net. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím, kontaktujte. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. V prípade uznanej reklamácie sa vracia kúpna cena za tovar.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás o tom informujte (kontakt) a uveďte číslo Vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak. Podmienkou je však vrátenie tovaru.

Vrátenie tovaru

Všetok tovar objednaný v SHOPE CEZ OKNO môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade, že je tovar mechanicky poškodený alebo iným spôsobom znehodnotený. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu po odstúpení od zmluvy platí zákazník. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Kedy klient (zákazník, spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy

Je to v prípade rozbaleného CD, DVD a kníh (zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil).

Takisto pri tzv. digitálnom downloade (napríklad audio súbory mp3, video súbory mp4, či ebooky pdf a pod.) teda pri poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči.

A tiež v prípade ONLINE výukových lekcií, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

- Miroslav Zachar PRVÁ INTERNETOVÁ, Majakovského 4485/1, 036 01 Martin

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ...............................................................................

- Dátum objednania/dátum prijatia* ...............................................................................

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ...............................................................................

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ...............................................................................

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa formulár podáva v listinnej podobe) ...............................................................................

- Dátum ...............................................................................

* Nehodiace sa prečiarknite.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ i predávajúci sa v plnej miere riadia zákonom č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a rešpektuje Vaše súkromie. Vaše dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch.
 
Prevádzkovateľ i predávajúci si vyhradzujú právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru hackerským útokom.
 
Všeobecné ustanovenia
 
Predávajúci je povinný uhradiť spotrebiteľovi náklady iba ak posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu.
 
Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
 
Vybavením reklamácie je ukončené reklamačné konanie, ktoré môže skončiť len nasledovnými spôsobmi:
 
1. opravou výrobku – ak to nie je možné potom
 
2. výmenou výrobku za nový
 
3. vrátením peňazí
 
4. poskytnutím zľavy (či sa použije spôsob 2, 3 alebo 4 si určí spotrebiteľ)
 
5. zamietnutím reklamácie.
 
Špecifiká elektronického obchodu (aj zmluva uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov):
 
Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:
a) prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
 
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 
Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
 
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
 
e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 
f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
 
g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie.
 
Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy").
 
Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona, ktorý mu odovzdal predávajúci.
 
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 
Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.
 
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
 
Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 
 
Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 
Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady.
 
Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 

Žiadosť o nápravu

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na shop@cez-okno.net), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Vylúčenie zodpovednosti

Tento web využíva cookies. Umožňujú nám poskytovať lepšie služby. Ďalším používaním webu s ich využitím vyjadrujete súhlas.

Prevádzkovateľ (sprostredkovateľ predaja) nenesie žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na subdoméne TVORCOVIA.unas.click, nezodpovedá za obsah, ktorý nemusí vždy korešpondovať s jeho stanoviskom.

Fotografie a iné obrazové materiály sú autorsky chránené a pre ich ďalšie použitie kontaktujte priamo autora, alebo pôvodný zdroj, ktorý je prevzatý. Zobrazujeme obsah stránok dodávateľov, nenesieme zodpovednosť za konanie tretích strán.

Rešpektujeme a dbáme o zachovanie autorských práv, ak sa však domnievate, že Vaše autorské práva boli na subdoméne TVORCOVIA.unas.click porušené, ›› ozvite sa prosím, v prípade že sa tak naozaj stalo, zjednáme bezodkladne nápravu.

Používaním e-shopu na subdoméne TVORCOVIA.unas.click vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

. . .
 
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 23. 9. 2018, GDPR od 25. 5. 2018.
 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39, email: za@soi.sk